Categorieën

Fabrikanten

Leveranciers

PrestaShop

Nieuwsbrief

 

Aircostunter

 

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 Definities

 

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt: a. Aircostunter: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Teuwens & van Ham v.o.f. handelend onder de naam Aircostunter, gevestigd aan de Aarperstraat 2 te Westerhoven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 17196122;

b. klant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Aircostunter een overeenkomst aangaat; c. overeenkomst: de overeenkomst tussen de klant en Aircostunter;

d. website: de website www.aircostunter.nl.

 

Artikel 2 Algemeen

 

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Aircostunter en de klant waarop Aircostunter deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen. 2.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 2.4 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Aircostunter en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 3 Afbeeldingen

 

Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens, betreffende afmetingen, kleuren, etc. van de aangeboden producten opgenomen op de website, in folders of in andere publicaties, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

 

Artikel 4 Aanbiedingen

 

4.1 Aircostunter is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar catalogi, mailings of op de website.

4.2 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

Artikel 5 Totstandkoming van de overeenkomst

 

5.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

5.2 Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Aircostunter onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.

 

Artikel 6 Prijzen, prijsverhoging en administratiekosten


6.1 Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in euro's uitgedrukt, inclusief omzetbelasting en exclusief verzendkosten.

6.2 Aircostunter garandeert dat prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst niet zullen plaatsvinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen.

6.3 Indien de totale waarde van de order van de klant lager is dan € 250,- incl. BTW, wordt € 10,- administratiekosten aan de klant in rekening gebracht. De administratiekosten worden voor het tot stand komen van de overeenkomst aan de klant gemeld.

 

Artikel 7 Leveringen

 

7.1 De door Aircostunter opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.

7.2 Producten die niet voorradig zijn, worden door Aircostunter besteld en in overleg met de klant later aan de klant verzonden.

7.3 De bestelde producten worden verzonden naar het door de klant opgegeven adres, totdat de klant aan Aircostunter en nieuw adres heeft opgegeven.

7.4 De door Aircostunter opgegeven levertijden gaan in op het moment dat de bestelling is bevestigd.

7.5 Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan de klant zijn bezorgd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de klant.

7.6 De bijdrage in de verzendkosten wordt apart, voorafgaand aan het moment van bestellen, op de website vermeld.

 

Artikel 8 Garantie

 

8.1 Op de geleverde producten wordt een fabrieksgarantie gegeven van 1 jaar te rekenen vanaf de aankoopdatum, tenzij anders is overeengekomen. Deze garantie komt de klant zijnde een consument toe onverminderd de rechten of vorderingen die de wet de klant toekent.

8.2 De klant kan geen beroep op de garantie doen indien er sprake is van:

a. normale slijtage;

b. onoordeelkundig gebruik;

c. niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;

d. wijzigingen of reparaties door de klant of door onprofessionele derden;

e. schade veroorzaakt door brand, bliksem, overstromingen, natuurrampen en ontploffingen;

f. schade veroorzaakt door derden;

g. schade die het gevolg is van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

8.3 De klant kan geen beroep op de garantie doen indien het geleverde product niet is geïnstalleerd door een STEK-erkende installateur.

8.4 Indien de klant een beroep wenst te doen op de garantie dient de klant de factuur te kunnen overhandigen van de installatie door de STEK-erkende installateur.

 

Artikel 9 Betaling

 

9.1 Betaling kan op de wijze zoals is aangegeven op de website tijdens het bestelproces.

9.2 Indien betaling op rekening geschiedt, dient het factuurbedrag te worden betaald binnen de op de factuur vermelde termijn. 9.3 Indien de klant het factuurbedrag niet binnen de gestelde betalingstermijn voldoet, dan is de klant in verzuim. De klant is dan wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige factuurbedrag. Indien de klant na aanmaning en ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Aircostunter de vordering uit handen geven, in welk geval de klant naast het dan verschuldigde totale bedrag en de wettelijke rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

 

Artikel 10 Ontbinding

 

10.1 De klant zijnde een consument heeft het recht gedurende 7 werkdagen na ontvangst van het product de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden en het geleverde product te retourneren, mits ongebruikt en voorzien van zijn originele labels, verpakkingen, etc. Aircostunter zal bij een dergelijke ontbinding binnen 30 dagen na ontvangst van het product reeds betaalde gelden restitueren. Bij de aflevering van het bestelde product wordt de klant schriftelijk gewezen op het in dit artikel genoemde ontbindingsrecht en de vereisten voor gebruikmaking van dit recht.

10.2 Indien de klant de overeenkomst overeenkomstig lid 1 van dit artikel ontbindt, zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van de klant.

10.3 Indien de klant nadat hij van Aircostunter een ingebrekestelling heeft ontvangen en de klant binnen de daarin gestelde termijn niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan welke voortvloeien uit de overeenkomst, heeft Aircostunter de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden. 10.4 Voorts is Aircostunter bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

 

Artikel 11 Klachtenregeling en verjaring

 

11.1 Aircostunter raadt aan de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd te melden. Indien de klant een consument is, dan is de kennisgeving binnen een termijn van 2 maanden na de ontdekking van het gebrek tijdig.

Klachten kunnen gemeld worden bij:

Aircostunter

Aarperstraat 2

5563BK Westerhoven

tel: 0031610900531

fax: 040-2015837

e-mail: mark@te-ha.nl

11.2 Klachten worden door Aircostunter binnen 30 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 30 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de klant op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.

11.3 Klachten zullen niet in behandeling worden genomen, indien blijkt dat de klant of niet geautoriseerde derden iets aan het product hebben veranderd dat direct of indirect verband houdt met de klacht, behoudens in het geval dat dit met voorkennis van Aircostunter geschiedt en in noodgevallen waarin de klant zich vooraf onmogelijk met Aircostunter heeft kunnen verstaan, doch niettemin Aircostunter terstond van het noodgeval in kennis heeft gesteld.

11.4 Door Aircostunter als ondeugdelijk erkende producten zullen door haar hetzij worden gerepareerd hetzij worden vervangen, hetzij in het aankoopbedrag worden gecrediteerd. De kosten welke gepaard gaan met het repareren dan wel vervangen van ondeugdelijke producten zijn voor rekening van Aircostunter.

11.5 Alle aanspraken jegens Aircostunter die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan bij Aircostunter zijn ingediend, vervallen door verjaring, met dien verstande dat voor consumenten een rechtsvordering verjaart door verloop van 2 jaar na de overeenkomstig het eerste lid gedane kennisgeving.

 

Artikel 12 Aansprakelijkheid

 

12.1 Aircostunter kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven;

b. enige daad of nalatigheid van de klant.

12.2 Aircostunter is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar website wegens onderhoud of anderszins.

12.3 Aircostunter is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Aircostunter is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

12.4 Aircostunter is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met het product, door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzing.

12.5 Aircostunter is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

12.6 Indien Aircostunter aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Aircostunter beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Aircostunter gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Aircostunter beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

12.7 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Aircostunter of haar ondergeschikten.

 

Artikel 13 Overmacht

 

In geval van overmacht is Aircostunter niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de klant ontstane schade, behoudens en voor zover Aircostunter als gevolg van de overmachtsituatie een voordeel heeft gehad dat zij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

 

Artikel 14 Eigendomsvoorbehoud

 

14.1 Door Aircostunter geleverde producten aan de klant die niet een consument is blijven eigendom van Aircostunter totdat de klant alle verplichtingen uit de met Aircostunter gesloten overeenkomst is nagekomen.

14.2 De klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. 14.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de klant verplicht Aircostunter zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

14.4 Door Aircostunter geleverde producten, die krachtens lid 1 van dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

 

Artikel 15 Intellectuele eigendomsrechten

 

15.1 De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door Aircostunter geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

15.2 Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van Aircostunter, mag de klant geen informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen en afbeeldingen die hij via de website heeft verkregen, kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren.

 

Artikel 16 Beveiliging en internet

 

Aircostunter zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico's van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de klant via de website ingevoerde gegevens, maar Aircostunter kan ter zake geen garantie geven.

 

Artikel 17 Geheimhouding

 

17.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. 17.2 Indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak Aircostunter gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Aircostunter zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Aircostunter niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

Artikel 18 Slotbepalingen

 

18.1 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de klant na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.

18.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 18.3 Op elke overeenkomst tussen Aircostunter en de klant is Nederlands recht van toepassing.

18.4 Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Aircostunter worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Aircostunter gevestigd is. De klant zijnde een consument heeft 1 maand de tijd nadat Aircostunter zich schriftelijk jegens de klant op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.


PayPal